วันพุธ, 23 มกราคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา
  • การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา
Written on 07/11/2561, 16:59 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท-ซีพี-ออลล์-จำกัด-มหาชน-สำหรับนักเรียน-นักศึกษา-ภาควิชาธุรกิจค้าปลีกดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก ที่สร้างชื่อเสียงในขณะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ...
Written on 05/11/2561, 17:05 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
อาชีวะมหาสารคาม-สอนอาชีพผู้ต้องขังดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครู และนักเรียน นักศึกษาภาควิชาออกแบบ และภาควิชาวิจิตรศิลป์ ได้เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะการวาดภาพให้ผู้ต้องขัง เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ เกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยมี ดร.สัจจพงษ์ พรรณะ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ...
Written on 31/10/2561, 14:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม-ประเภทสถานศึกษาดีเด่น-กลุ่มอาชีวศึกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2561 : นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4...
Written on 26/07/2561, 14:46 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด-ร่าง-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ห้องประฎิบัติการคอมพิวเตอร์ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องประฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จะนวน 1 ชุด 12 รายการ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
Written on 04/01/2561, 14:54 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-2วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภันฑ์ห้องปฎิบัติงานสำนักงานโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
Written on 23/11/2560, 17:33 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-biddingวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ...
Written on 24/07/2561, 16:57 by พรหมเรขา นามสีอุ่น
ประกาศ-กำหนดวันและเวลาทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ผู้ที่ผ่านการคักเลือก-ตามประกาศวิทยาลัย-ฉบับที่-๐๐๑-๒๕๖๑-รายเก่าเปลี่ยนระดับนักศึกษา ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าเปลี่ยนระดับ) ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามและประกาศสำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน     ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑...
Written on 03/01/2562, 11:17 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
quota2562ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562
Written on 03/12/2561, 13:58 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
studentrecruitment2018-quota  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสม้ครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 **สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อาคาร4 ชั้น2 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั่น หรือติดต่อสมัครได้กับ ครูแนะแนวประจำโรงเรียน ที่นักเรียน...
Written on 30/11/2561, 09:55 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี-ครั้งที่-๒-ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี :๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑: วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรภัทร บุญสูตร นางสาวสุธิดา กายะเสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับ ปวช. และนางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเพ็ง นางสาวอภิญญา ไชยชาติ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ระดับ ปวส. ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...
Written on 08/11/2561, 15:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
Written on 06/11/2561, 14:13 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2561-11-6 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว และ ครูพิเศษสอน
Written on 26/10/2561, 10:56 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งครูพิเศษสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ผู้อำนวยการ


นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

smis
library logo

วารสาร MVC

ปก วรสาร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 1/2560

facebook like box joomla

logo library

banner 1

v net1