วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
Written on 13/11/2561, 10:55 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
เกณฑ์-การแข่งขั่น-ทักษะระดับภาค-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาไอที  
Written on 13/11/2561, 10:55 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
เกณฑ์-การแข่งขั่น-ทักษะระดับภาค-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-2เกณฑ์ การแข่งขัน กำหนดการ และ รายละเอียด ทักษะระดับภาค สาขาวิชาบัญชี
Written on 08/11/2561, 16:25 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
รายชื่อโรงแรมที่พัก-และ-ราคารายชื่อโรงแรมที่พัก และ ราคา
Written on 08/11/2561, 09:44 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
กำหนดการ-และตารางการแข่ง-ทักษะระดับภาคกำหนดการ และตารางการแข่ง ทักษะระดับภาค
Written on 07/11/2561, 16:59 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท-ซีพี-ออลล์-จำกัด-มหาชน-สำหรับนักเรียน-นักศึกษา-ภาควิชาธุรกิจค้าปลีกดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก ที่สร้างชื่อเสียงในขณะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ณ...
Written on 05/11/2561, 17:05 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
อาชีวะมหาสารคาม-สอนอาชีพผู้ต้องขังดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครู และนักเรียน นักศึกษาภาควิชาออกแบบ และภาควิชาวิจิตรศิลป์ ได้เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะการวาดภาพให้ผู้ต้องขัง เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ เกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ โดยมี ดร.สัจจพงษ์ พรรณะ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ...
Written on 31/10/2561, 14:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม-ประเภทสถานศึกษาดีเด่น-กลุ่มอาชีวศึกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2561 : นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4...
Written on 26/07/2561, 14:46 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด-ร่าง-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ห้องประฎิบัติการคอมพิวเตอร์ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องประฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จะนวน 1 ชุด 12 รายการ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
Written on 04/01/2561, 14:54 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-2วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภันฑ์ห้องปฎิบัติงานสำนักงานโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
Written on 23/11/2560, 17:33 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-biddingวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ...
Written on 24/07/2561, 16:57 by พรหมเรขา นามสีอุ่น
ประกาศ-กำหนดวันและเวลาทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ผู้ที่ผ่านการคักเลือก-ตามประกาศวิทยาลัย-ฉบับที่-๐๐๑-๒๕๖๑-รายเก่าเปลี่ยนระดับนักศึกษา ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าเปลี่ยนระดับ) ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามและประกาศสำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน     ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑...
Written on 24/07/2561, 19:18 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-ค่ายเขียนเพลงแบบ-วุส-ห้าวหาญค่ายเขียนเพลงแบบ วสุ ห้าวหาญ รุ่นที่ 8 บรุณาการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤษ์...
Written on 08/11/2561, 15:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
Written on 06/11/2561, 14:13 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2561-11-6 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว และ ครูพิเศษสอน
Written on 26/10/2561, 10:56 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งครูพิเศษสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ผู้อำนวยการ


นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

แขงทกษะ ระดบภาค

smis
library logo

วารสาร MVC

ปก วรสาร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 1/2560

facebook like box joomla

logo library

banner 1

v net1