วันจันทร์, 24 กันยายน 2561
Written on 02/08/2561, 09:46 by ฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ-“กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช-”๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ :: นางทรงศรี สมศรี นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คลังจังหวัดมหาสาสารคาม พบนักศึกษา พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์...
Written on 31/07/2561, 13:31 by ฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-บดินทรเทพยวรางกูร-ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ-เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา-66-พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอนิรุทธ์ จันทมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำผู้กำกับ พี่เลี้ยง และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ...
Written on 23/07/2561, 17:28 by ฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ-เพื่อสร้างงาน-สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต23 กรกฎาคม 2561:: นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ...
Written on 26/07/2561, 14:46 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศ-ประชาพิจารณ์รายละเอียด-ร่าง-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ห้องประฎิบัติการคอมพิวเตอร์ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องประฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จะนวน 1 ชุด 12 รายการ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
Written on 04/01/2561, 14:54 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-2วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภันฑ์ห้องปฎิบัติงานสำนักงานโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
Written on 23/11/2560, 17:33 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-biddingวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ...
Written on 24/07/2561, 16:57 by พรหมเรขา นามสีอุ่น
ประกาศ-กำหนดวันและเวลาทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ผู้ที่ผ่านการคักเลือก-ตามประกาศวิทยาลัย-ฉบับที่-๐๐๑-๒๕๖๑-รายเก่าเปลี่ยนระดับนักศึกษา ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าเปลี่ยนระดับ) ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามและประกาศสำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน     ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑...
Written on 24/07/2561, 19:18 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-ค่ายเขียนเพลงแบบ-วุส-ห้าวหาญค่ายเขียนเพลงแบบ วสุ ห้าวหาญ รุ่นที่ 8 บรุณาการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤษ์...
Written on 21/06/2561, 11:15 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ-ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้กับครู-ในการประเมินตนเองขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับครู ในการประเมินตนเอง  การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และการสร้างเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC
Written on 04/11/2559, 10:26 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2016-11-04-03-26-21ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
Written on 31/10/2559, 21:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2016-11-01-07-35-36ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
Written on 20/10/2559, 16:30 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2  รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชา การจัดการสำนักงาน

ผู้อำนวยการ


นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

smis
library logo

วารสาร MVC

ปก วรสาร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 1/2560

facebook like box joomla

logo library

banner 1

v net1