วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561
Written on 04/05/2561, 14:51 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศรายชื่อนักศึกษา-ระดับ-ปวส-ภาคสมทบ-และกำหนดการต่างๆ-ปีการศึกษา-2561ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระดับ ปวส.(ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2561
Written on 05/03/2561, 17:20 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน-fix-it-centerอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ฟรี           วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอเชิญประชาชนในพื้นที่บริการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง เข้ารับบริการฟรี📌📌📌ณ วัดศรีสมบูรณ์ บ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม🔧📺💻🏍️ซ่อมฟรี เครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2561 5 - 6 มีนาคม 2561 : กระเป๋าผ้า7 มีนาคม 2561 : ข้าวเหนียวหน้านวล               ...
Written on 26/02/2561, 10:19 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
congratulations2560ขอเชิญผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560--วันซ้อมรับประกาศนียบัตร : วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป--วันรับประกาศนียบัตรจริง : วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 – 11.00...
Written on 16/01/2561, 10:22 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
quotaresults2รายละเอียดการมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2561     ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ภายในวันที่  วันที่ 18 มกราคม 2561          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. ภายในวันที่  วันที่ 19 มกราคม 2561     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.หลักฐานการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้ 1. ...
Written on 05/03/2561, 18:32 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
grade2560ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2นักเรียนที่ ติด 0 มส. ให้ติดต่องานวัดผลเพื่อ ลงเรียนแก้ ภายในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561ตรวจสอบผลการเรียน คลิกที่นี้
Written on 19/02/2561, 10:55 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกาศผลสอบ-v-net-2560ประกาศผลสอบ V-NET 2560
Written on 05/04/2561, 17:50 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
งานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก-ครั้งที่-16-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     นายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษาภาควิชาคกรรมศาสตร์และภาควิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาชีพ ใน งานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
Written on 05/03/2561, 11:01 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา-ช่อสะอาด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ครั้งที่-7     วันที่ 1 มีนาคม 2561 : คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตน รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามัคคี...
Written on 26/01/2561, 07:41 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
อาชีวะโชว์พราวอาชีวะโชว์พราว :: คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “โครงการอาชีวะโชว์พราว” และเปิดบ้าน (Open house 2017) “อาชีวะสร้างคน ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม” โดยมี นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้ “โครงการอาชีวะโชว์พราว” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชน...
Written on 04/01/2561, 14:54 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-2วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภันฑ์ห้องปฎิบัติงานสำนักงานโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
Written on 23/11/2560, 17:33 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-biddingวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ...
Written on 04/11/2559, 10:26 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2016-11-04-03-26-21ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
Written on 31/10/2559, 21:35 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2016-11-01-07-35-36ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
Written on 20/10/2559, 16:30 by รัตนศักดิ์ ผาสุข
2  รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชา การจัดการสำนักงาน

ผู้อำนวยการ


นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

smis
library logo

วารสาร MVC

ปก วรสาร
ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 1/2560

facebook like box joomla

logo library

banner 1

v net1