1. การตรวจสอบ กลั่นกรองและบันทึกผลการเรียน ในระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์
  2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปริญญาตรี และการยกร่างมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
  3. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ของคณะครูจากหลากหลายสาขาวิชา
  4. มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้ควบคุมนักกีฬา และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔
  5. ตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำถุงยังชีพมอบให้กับนักเรียน ณ บ้านดอนเวียงจันทร์ จังหวัดมหาสารคาม
  6. การประชุมเขิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่
  7. ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้เรียน ได้พัฒนาสุขภาพให้มีความแข็งแรง ทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
  8. อาชีวศึกษามหาสารคาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  9. โครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงธุรกิจ
  10. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกการบัญชี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

หน้าที่ 1 จาก 15

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู