วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

งานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษาภาควิชาคกรรมศาสตร์และภาควิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาชีพ ใน งานเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 16 ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29791156 1748710645168257 4664603563157094400 n

อ่านเพิ่มเติม...

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

     วันที่ 1 มีนาคม 2561 : คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตน รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามัคคี เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

28423162 1709633749075947 4413695019477843186 o

นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ในวันแรกของการย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

25487233 1635510499821606 3207266746359253668 o
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 : นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ในวันแรกของการย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

อาชีวะโชว์พราว

อาชีวะโชว์พราว :: คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “โครงการอาชีวะโชว์พราว” และเปิดบ้าน (Open house 2017) “อาชีวะสร้างคน ฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม” โดยมี นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้ “โครงการอาชีวะโชว์พราว” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเยาวชน “โคตรอินดี้” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมถึงส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวที

มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ทักษะ ระดับภาค ภาค ครั้งที่ 27

IMG 0309

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 : วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดย ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล และนายบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2560 จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...