1. มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ควบคุมและนักศึกษา การแข่งขันทักษะ ระดับชาติ
  2. พิธีขอขมาคณาจารย์ของนักศึกษาระดับ ปวช.3,ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษา 2561
  3. ประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  4. ผู้อำนวยการฯให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4
  5. โครงการสถานศึกษา ศีล 5 : 12 กุมภาพันธ์ 2562
  6. ยินดีต้อนรับคณะติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
  7. นิทรรศการภาพถ่าย “ที่สุดแห่งความประทับใจ” บันทึกเรื่องราวความทรงจำ “ความรู้สึก” ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
  8. โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานต้อนรับ ของภาควิชาการโรงแรมและบริการ
  9. สรุปผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ
  10. ประชุมเตรีมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ4

หน้าที่ 1 จาก 12

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู