งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

     วันที่ 1 มีนาคม 2561 : คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา เป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตน รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามัคคี เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

28423162 1709633749075947 4413695019477843186 o

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู