วันจันทร์, 24 กันยายน 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (โควตา เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561

ประกาศโควตา61 เพมเตม

รายละเอียดการมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2561

     ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ภายในวันที่  วันที่ 18 มกราคม 2561
          -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. ภายในวันที่  วันที่ 19 มกราคม 2561

     ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.


หลักฐานการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้

1.  สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง       จำนวน 1 ฉบับ
2.  รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.  สำเนาบัตรชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4.  ค่าใช้จ่ายระดับ ปวช. ประมาณ  700 บาท
5. ค่าใช้จ่ายระดับ  ปวส. ประมาณ  4,500  บาทดูรายชื่อ ด้านล่าง

Attachments:
Download this file (ค่าลงทะเบียน1-61.pdf)ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน[งานทะเบียน]
Download this file (ป.ตรีCCF_000018.pdf)ระดับ ปริญาตรี[ฝ่ายวิชาการ]
Download this file (ปวส.CCF_000017.pdf)ระดับ ปวส.[ฝ่ายวิชาการ]
Download this file (ปวช.CCF_000016.pdf)ระดับ ปวช.[ฝ่ายวิชาการ]
Download this file (CCF_000015 (1).pdf)ประกาศแนบท้าย[ฝ่ายวิชาการ]

logo library

banner 1

v net1