วันพุธ, 23 มกราคม 2562

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ค่ายเขียนเพลงแบบ วุส ห้าวหาญ"


ค่ายเขียนเพลงแบบ วสุ ห้าวหาญ รุ่นที่ 8 บรุณาการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

logo library

banner 1

v net1