โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ค่ายเขียนเพลงแบบ วุส ห้าวหาญ"


ค่ายเขียนเพลงแบบ วสุ ห้าวหาญ รุ่นที่ 8 บรุณาการโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู