วันพุธ, 23 มกราคม 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบโควตา)

20181203 1 ๑๘๑๒๐๓ 000133

 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับสม้ครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

**สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อาคาร4 ชั้น2 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั่น หรือติดต่อสมัครได้กับ ครูแนะแนวประจำโรงเรียน ที่นักเรียน กำลังศึกษาอยู่

 สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     ระดับ ปวช.

1. เป็นผู้ที่กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2. ได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของมัธยมศึกษาปีที่ ม.1,ม.2,ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียน
ตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
5. เป็นผู้ที่มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
6. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬาหรือผลงานได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป การแสดง GPA ต่ํากว่า 250 ได้

     ระดับ ปวส.
1. เป็นผู้ที่กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. และจะจบหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
2. ได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของมัธยมศึกษาปีที่ ม.4,ม.5,ม.6 หรือระดับ ปวช. (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียน
ตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
6. มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา หรือผลงานได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป การแสดง (GPA ต่ํากว่า 250 ได้)

 หลักฐานในการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. หลักฐานอื่น ๆๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 มกราคม 2562 ทาง www.mvc.ac.th

สำหรับนักศึกษา

**สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อาคาร4 ชั้น2 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั่น

Attachments:
Download this file (ใบสมัครโควตา-62 ปวช.pdf)ใบสมัครโควตา ระดับ ปวช.[ฝ่ายวิชาการ]
Download this file (ใบสมัครโควตา-62 ปวส.pdf)ใบสมัครโควตา ระดับ ปวส.[ฝ่ายวิชาการ]

logo library

banner 1

v net1