วันพุธ, 23 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก โควตารับตรง ปีการศึกษา 2562ประกาศโควตา62

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ณ อาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ระดับ ปวช. ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562  และระดับ ปวส. ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.

หลักฐานการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 

ค่าใข้จ่ายระดับ ปวช.

ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562

ระดับ  ปวช.1  ทุกสาขาวิชา      ค่าลงทะเบียน       จำนวน 700 บาท

logo library

banner 1

v net1