ประกาศค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบยนเรยน61

ลงทะเบียนเรียนในวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ค่าลงทะเบียน
คาลงทะเบยนเรยน
(ลงทะเบียนเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา)
**หมายเหตุ** สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่พร้อมลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการจ่ายค่าประกันชีวิตกับค่าตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 250 บาทที่งานสวัสดิการพยาบาล

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู