วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบยนเรยน61

ลงทะเบียนเรียนในวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ค่าลงทะเบียน
คาลงทะเบยนเรยน
(ลงทะเบียนเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา)
**หมายเหตุ** สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่พร้อมลงทะเบียนเรียนให้ดำเนินการจ่ายค่าประกันชีวิตกับค่าตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 250 บาทที่งานสวัสดิการพยาบาล

logo library

banner 1

v net1