วันพุธ, 23 มกราคม 2562

ประกาศ กำหนดวันและเวลาทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ที่ผ่านการคักเลือก ตามประกาศวิทยาลัย ฉบับที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ (รายเก่าเปลี่ยนระดับ)

กยศนักศึกษา ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าเปลี่ยนระดับ) ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามและประกาศสำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน     ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ ให้ดำเนินการดังนี้๑.  มาทำสัญญา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ สำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานโดยนักศึกษา ต้องสั่งพิมพ์สัญญาในระบบ จำนวน ๓ ฉบับ และแนบหลักฐาน ตามประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมทั้งนำผู้ค้ำประกัน มาด้วย

๒.  มายืนยันการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. (โดยไม่ต้องนำผู้ค้ำมาด้วย แต่ถ้าผู้กู้ยืม อายุยังไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ให้นำผู้ปกครองพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย จำนวน ๓ ฉบับ)

logo library

banner 1

v net1