ขาวประชาสมพนธ

เกณฑ์การแข่งขั่น กำหนดการ และ รายละเอียด ทักษะระดับภาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

**  ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  **

 

    >  ขอให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน กรอกข้อมูลผ่าน  Google  Form  ตามลิงค์ใน  http://gg.gg/register_shoponline2561

 

>>  ขอให้แต่ละ  อศจ. ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน  เตรียม  ดังนี้

     1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขัน  พร้อม  Driver

     2.  เครื่องสำรองไฟ

     3.  ปลั๊กพ่วง

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
tpdi icon


20160316132250

facebook like box joomla

เมนู