Logo MVC1 Largeประวัติความเป็นมา

     วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดตั้งขึ้นตามความคิดเห็นของหลวงอังคณานุรักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคามในสมัยนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เดิมชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างปั้น อำเภอเมืองมหาสารคาม” รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนหลักสูตร ๒ ปี เรียกว่า หลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาเบื้องต้น มีนายเที่ยง ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเปิดสอนอีก ๒ แผนกวิชา คือ แผนกช่างจักสานและแผนกช่างเย็บเสื้อผ้า
พ.ศ. ๒๔๘๐ ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมวิชาการ
พ.ศ. ๒๔๘๒ ย้ายแผนกช่างจักสานและแผนกช่างปั้นไปรวมกับแผนกช่างไม้ที่โรงเรียนการช่างมหาสารคามหรือวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามในปัจจุบัน เหลือเฉพาะแผนกช่างเย็บผ้า ปีนี้เปิดแผนกช่างทอผ้าเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้ามหาสารคาม” มีนายอุ่น ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ขยายหลักสูตรเป็น ๓ ปี เรียกว่า “หลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง” ปีนี้ยุบแผนกช่างทอผ้าเนื่องจากไม่อยู่ในความนิยมของท้องถิ่นสมัยนั้นและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีมหาสารคาม” มีนางมะลิ หนโชติ เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๐๐ เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง ซึ่งเป็นหลักสูตร ๓ ปี ๒ แผนกวิชา คือแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ “ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง”
พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนเข้าโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม (ช่างเคลือบดินเผา) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม” จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รวมกับโรงเรียนการช่างมหาสารคาม ยกฐานะเป็นวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาเขต ๒” ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๒๒ แยกวิทยาเขตและใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม” มาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๒๓ แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม เปลี่ยนเป็นแผนกวิชาศิลปกรรม เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวช. และ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนสาขางานการเลขานุการและหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง(ปทส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดตั้งคณะวิชาใหม่ ๒ คณะวิชา คือ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิชาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. ส่วนระดับ ปวช. เปิดสอนสาขางานใหม่ ๑ สาขางาน คือ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เปิดสอนเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดับ ปวส.
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปีนี้มีการจัดตั้งแผนกวิชาใหม่ ๒ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาเสริมสวยกับแผนกวิชาอุตสาหกรรมอาหาร แยกแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกเป็น ๓ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และแผนกวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย และเปลี่ยนชื่อแผนกวิชาการเลขานุการเป็นแผนกวิชาการจัดการทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตามระเบียบการบริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปิดแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแผนกวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเรียน ได้รวม ๓ แผนกวิชาเข้าด้วยกัน คือ แผนกวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายเพียงแผนกวิชาเดียว
พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดตั้งแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจโดยให้ครูที่สังกัดแผนกวิชาการเงินและการธนาคาร แต่ไม่จบสาขาการเงินและการธนาคารโดยตรงมาสังกัดแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจ


วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๙ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๘.๖ ตารางวา
ด้านหน้าติดกับถนนนครสวรรค์ด้านข้างติดกับกุดนางใยและวัดอภิสิทธิ์ ด้านหลังติดกับถนนสาธารณะ


เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

              พ.ศ. 2557
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2557 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตวันออกเฉียงเหนือประจำปี พ.ศ.2557 ทักษะการออกแบบการ์ตุน 2D แอนนิเมชั่น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
- เป็นตันแทนนักศึกษาภาควิชาการตลาด ทักษะ “The Marketing Challenge” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2557
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest 7 By A.P.Honda
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับชาติในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชาติ ในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับชาติในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับชาติในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งเผือก
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน ผัดไทยข้าวและธัญพืช ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเมนูน่าลองข้าวกล้องเบอร์ 5 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน “Thailand Junior Chef Championship” การประกอบอาหารอีสานประยุกต์สมัยใหม่ ประเภททีม บริษัท เอ็กช์โปลิงค์ โกบอลเน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมกับสถาบันอาหารและสมาคมโรงแรมภาคอีสาน ระดับ ปวช..3
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน”Thailand Junior Chef Championship” การประกอบอาหารอีสานประยุกต์สมัยใหม่ ป ระเภทเดี่ยว บริษัท เอ็กช์โปลิงค์ โกบอลเน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมกับ สถาบันอาหารและสมาคมโรงแรมภาคอีสาน ระดับ ปวช..3
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ชื่อหัวข้อ อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก โดยใช้วัตถุดิบจากไก่
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ชื่อหัวข้อ อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก โดยใช้วัตถุดิบจากปลาทับทิม และผลไม้ตามฤดูการ
- ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ “การบัญชีกับคอมพิวเตอร์” ในระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การบัญชีกับคอมพิวเตอร์” ในระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การบัญชีกับคอมพิวเตอร์” ในระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี” ในระดับ ปวส.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับมืออาชีพ การนวดน้ำมัน ชองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเทพฯ
- Certificate of attendance at the ASEAN Vocational Camp
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง- ชาย)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอ่าน 2556
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษอังกฤษ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเล่านิทาน
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender Contest 2014)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดมหาสารคาม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชมเชย (เหรียญทอง) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิธีกรชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิธีกรชาย ระดับชาติ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานฝีมือบนโต๊ะอาหารในหัวข้อ “AEC ความสวยงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว” ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “นาคราช”
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดสุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “นาคราช”
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.) ชื่อผลงาน ธรรมชาติสร้างสรรค์ ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน มัจฉาวารี ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
- ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.

               พ.ศ. 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ชื่อผลงาน ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะจิตรกรรมสีน้ำหุ่นนิ่ง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 11 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะ “The Marketing Challenge”
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม)
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการประกอบอาหารเป็นชุดแบบตะวันตก (Weaten set)
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงานทักษะการออกแบบและการตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-20 ปี
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการออกแบบ และตัดเย็บเครื่องใช้ภายในห้องรับรอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “ห้องพักผ่อน Family Room”
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการออกแบบต้นฉบับปกหนังสื่อเรื่อง “ค่านิยมหลัก 12 ประการ”
- ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการประกวด Animation 3D
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดร้องเพลงสากลหญิง
- ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 5 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดพิธีกร
- ได้รับเหรียญเงินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดแดนเซอร์
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดโฟลค์ชองคนพันธ์ R
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 (ชมเชย) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดมารยาทไทย
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 8 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประเมินสมาชิกดีเด่น ระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “ข้าวหุงสุกเร็ว” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ “การพัฒนาข้าวหุงสุกเร็ว” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ “ไข่แดงเค็ม”ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑. ซุปก้อนกึ่งสำเร็จรูปรสส้มเสี้ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ ๗.๒ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
     ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงงานการพัฒนาผงปรุงรสรสส้มเสี้ยว การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับชาติ
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โครงงานการพัฒนาแผ่นผักห่อสลัดโรล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับชาติ

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิตอย่างพอเพียง

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน กอปรด้วยคุณธรรม นำวิถีชีวิตอย่างพอเพียง

1. พัฒนาการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประกอบด้วยคุณธรรม
2. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ
3. บริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายชาติ
4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
6. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

1. ผู้เรียนทุกระดับขั้นสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ตามที่หนักสูตรที่กำหนด
3. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างโปร่งใส่
4. พัฒนาระบบการบิรหารจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
5. ขับเคลื่อนสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง
6. ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
7. ประสานสัมธ์กับสถานประกอบการด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู