วันพุธ, 23 มกราคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติวิทยาลัยฯ


ก่อนจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

          เมื่อปี พ.ศ. 2479 มีการก่อตั้งโรงเรียนเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพการช่างปั้น อำเภอเมือง มหาสารคาม” โดยความคิดเห็นของหลวงอังคณานุรักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัด รับนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี มีนาย เที่ยง ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปิดแผนกช่างจักสานและแผนกช่างเย็บผ้าขึ้นมาอีก 2 แผนก เรียกว่า ประโยคอาชีพศึกษาเบื้องต้น กำหนดหลักสูตรเท่าเดิม พ.ศ. 2480 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมวิชาการ ต้นปี พ.ศ. 2482 แผนกช่างจักสานและแผนกช่างปั้นได้ย้ายออกไปรวมกับแผนกช่างไม้ (ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามในปัจจุบัน) เหลือเพียงแผนกช่างเย็บ เสื้อผ้าแผนกเดียว และเปิดแผนกช่างทอผ้าขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเย็บเสื้อผ้ามหาสารคาม” มีนายอุ่น ภวภูตานนท์ เป็นครูใหญ่

          ต่อมาในปี พ.ศ. 5494 ได้ขยายหลักสุตรออกเป็น 3 ปี เรียกว่าประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลางและได้ยุบแผนกทอผ้า เพราะไม่อยู่ในความนิยมของท้องถิ่น โดยมีนางมะลิ หนโชติ เป็นครู๘ใหญ่ เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนการช่างสตรมหาสารคาม”

          พ.ศ. 2500 ได้เปิดสอนอาชีวศึกษาชั้นสูง รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยดอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยเปิดสอนแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกอาหารและโภชนาการ อีก 7 ปีต่อมา โรงเรียนได้เข้าโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและวิชาศิลปหัตถกรรม (ช่างเครื่องเคลือบดินเผา) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษา”

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 ได้ร่วมกับโรงเรียนการช่างมหาสารคาม ยกฐานะเป็นวิทยาลัย มีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม” วิทยาเขต 2 และได้แยกมาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นมา
          มีพื้นที่ 10 ไร่ 47 ตางวา


เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

              พ.ศ. 2557
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2557 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตวันออกเฉียงเหนือประจำปี พ.ศ.2557 ทักษะการออกแบบการ์ตุน 2D แอนนิเมชั่น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
- เป็นตันแทนนักศึกษาภาควิชาการตลาด ทักษะ “The Marketing Challenge” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2557
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest 7 By A.P.Honda
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับชาติในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชาติ ในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับชาติในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับชาติในงาน MBS Festival 2015
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งเผือก
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน ผัดไทยข้าวและธัญพืช ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเมนูน่าลองข้าวกล้องเบอร์ 5 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน “Thailand Junior Chef Championship” การประกอบอาหารอีสานประยุกต์สมัยใหม่ ประเภททีม บริษัท เอ็กช์โปลิงค์ โกบอลเน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมกับสถาบันอาหารและสมาคมโรงแรมภาคอีสาน ระดับ ปวช..3
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน”Thailand Junior Chef Championship” การประกอบอาหารอีสานประยุกต์สมัยใหม่ ป ระเภทเดี่ยว บริษัท เอ็กช์โปลิงค์ โกบอลเน็ทเวิร์ค จำกัด ร่วมกับ สถาบันอาหารและสมาคมโรงแรมภาคอีสาน ระดับ ปวช..3
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ชื่อหัวข้อ อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก โดยใช้วัตถุดิบจากไก่
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ปวช. ชื่อหัวข้อ อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก โดยใช้วัตถุดิบจากปลาทับทิม และผลไม้ตามฤดูการ
- ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ “การบัญชีกับคอมพิวเตอร์” ในระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การบัญชีกับคอมพิวเตอร์” ในระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การบัญชีกับคอมพิวเตอร์” ในระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี” ในระดับ ปวส.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับมืออาชีพ การนวดน้ำมัน ชองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเทพฯ
- Certificate of attendance at the ASEAN Vocational Camp
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง- ชาย)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอ่าน 2556
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษอังกฤษ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเล่านิทาน
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender Contest 2014)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดมหาสารคาม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชมเชย (เหรียญทอง) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิธีกรชาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิธีกรชาย ระดับชาติ
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานฝีมือบนโต๊ะอาหารในหัวข้อ “AEC ความสวยงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว” ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “นาคราช”
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดสุดยอดนวัฒกรรมอาชีวศึกษา ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “นาคราช”
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.) ชื่อผลงาน ธรรมชาติสร้างสรรค์ ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชื่อผลงาน มัจฉาวารี ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
- ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส.

               พ.ศ. 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ชื่อผลงาน ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะจิตรกรรมสีน้ำหุ่นนิ่ง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 11 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะ “The Marketing Challenge”
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม)
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการประกอบอาหารเป็นชุดแบบตะวันตก (Weaten set)
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงานทักษะการออกแบบและการตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-20 ปี
- ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการออกแบบ และตัดเย็บเครื่องใช้ภายในห้องรับรอง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการออกแบบตกแต่งภายใน “ห้องพักผ่อน Family Room”
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการออกแบบต้นฉบับปกหนังสื่อเรื่อง “ค่านิยมหลัก 12 ประการ”
- ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ชื่อผลงาน ทักษะการประกวด Animation 3D
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดร้องเพลงสากลหญิง
- ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ 5 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดพิธีกร
- ได้รับเหรียญเงินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดแดนเซอร์
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดโฟลค์ชองคนพันธ์ R
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 (ชมเชย) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประกวดมารยาทไทย
- ได้รับรางวัลอันดับที่ 8 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน การประเมินสมาชิกดีเด่น ระดับ ปวช.
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “ข้าวหุงสุกเร็ว” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ “การพัฒนาข้าวหุงสุกเร็ว” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคภาษาอังกฤษ “ไข่แดงเค็ม”ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

วิสัยทัศน์

จัดการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน ด้วยคุณธรรม นำวิธีชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกระดับขั้นสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ตามที่หนักสูตรที่กำหนด
3. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างโปร่งใส่
4. พัฒนาระบบการบิรหารจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
5. ขับเคลื่อนสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง
6. ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
7. ประสานสัมธ์กับสถานประกอบการด้านความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ

ปรัชญา

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำวิถีชีวิตอย่างพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและประกอบด้วยคุณธรรม
2. บริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนนโยบายของชาติ
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ และบริการชุมชน
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
5. ทนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

logo library

banner 1

v net1