ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ จังหวัดมหาสารคาม

     มหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ ๕,๒๙๑.๖๘ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๗๐ กิโลเมตร เป็นจังหวัดศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักสิลาแห่งอีสาน”ภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อาชีพที่สำคัญของชาวมหาสารคาม คือการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรือนที่ทำกันมาก คือ การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอบรบืออำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก อำเภอเชียงยืน อำเภอนาดูน อำเภอแกดำ อำเภอยางสีสุราช อำเภอกุดรัง และอำเภอชื่นชม

     มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น

     คำขวัญประจำจังหวัด
“พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”

จุดแข็ง-จุดอ่อนของจังหวัดมหาสารคาม
จุดแข็ง
๑. เป็นแหล่งการศึกษาของภูมิภาค
๒. มีพื้นที่ทำการเกษตรมาก
๓. เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอีสาน
๔. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
๕. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
๖. มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน
จุดอ่อน
๑. รายได้ประชากรต่ำและยากจน
๒. ขาดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
๓. แรงงานไม่มีประสิทธิภาพ/ขาดทักษะ
๔. ขาดระบบชลประทาน
๕. พื้นที่ดินเค็มจำนวนมาก
๖. สินค้าเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภค/ผลผลิตต่ำ
๗. ผังเมืองไม่ดี
๘. ต้องพึ่งพาจังหวัดใหญ่


1
2
3456


ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู