ข้อมูลงานอาคารสถานที่

แผนที่ตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

map mvc

 

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพัก และอื่นๆดังนี้
๑. อาคารเรียนภาควิชาสามัญสัมพันธ์และห้องประชุม ๑ หลัง
๒. อาคารปฏิบัติการผ้าอุตสาหกรรม ๑ หลัง
๓. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ ๑ หลัง
๔. อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง
๕. อาคารปฏิบัติการพิมพ์ดีดและภาควิชาการโรงแรม ๑ หลัง
๖. อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม ๒ หลัง
๗. ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรม ๑ หลัง
๘. อาคารสำนักงานอาคารสถานที่ ๑ หลัง
๙. อาคารผลิตผลและศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ ๑ หลัง
๑๐. อาคารฝึกปฏิบัติพลศึกษาและดนตรีพื้นบ้าน ๑ หลัง
๑๑. อาคารโรงจอดรถ ๑ หลัง
๑๒. อาคารโรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง
๑๓. อาคารชุดพักอาศัยของบุคลากร ๑ หลัง
๑๔. บ้านพักครู/บุคลากร ๕ หลัง
๑๕. โดมเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์ ๑ หลัง
๑๖. อาคารสำนักงานพัสดุ ๑ หลัง
๑๗. อาคารวิทยบริการ ๑ หลัง
๑๘. อาคารปฏิบัติการปริญญาตรี ๑ หลัง

แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ผงอาคาร

ตารางแสดงอาคารและพื้นที่การใช้งาน

bda

 

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู