หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
     รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          สาขาวิชาพณิชยการ 
     สาขางาน การบัญชี
     สาขางาน การตลาด
     สาขางาน การเลขานุการ
     สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก (เรียนระบบทวิภาคี)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ
          สาขางาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    สาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ (เรียนระบบทวิภาคี)

ประเภทวิชาศิลปกรรม
             สาขาวิชาศิลปกรรม

    สาขางาน 
วิจิตรศิลป์
    สาขางาน การออกแบบ
    สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก
    สาขางาน การถ่ายภาพและวิดิทัศน์

ประเภทวิชาคหกรรม
    สาขาวิชา แฟชั่นและส่งทอ สาขางานผ้าและเครืองแต่งกาย
    สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (มีเรียนภาคภาษาอังกฤษ)
    
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมการผลิต


MVC 02 1                            MVC 02 2

MVC 02 3

Acheva commercial1

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู