หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

     รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

     สาขาวิชา การบัญชี (ฝึกงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น)
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชา การตลาด
     สาขาวิชา การจัดการสำนักงาน (ฝึกงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น)
     สาขาวิชา การเงินการธนาคาร (ฝึกงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น)
     สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ (เรียนระบบทวิภาคี)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาชาิชา คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น
          สาขางาน 
คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น

ประเภทวิชาคหกรรม

     สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ (สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นสูง)
     สาขาวิชาอาหารและโภขนาการ
     สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจการประติษฐ์

ประเภทวิชาศิลปกรรม
     สาขาวิชา วิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม
     สาขาวิขา ออกแบบ สาขางานออกแบบนิเทศน์ศิลป์
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     สาขาวิชาการโรงแรม

MVC 02 4  MVC 02 5

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู