หลักสูตร ทวิศึกษา

หลักสูตร ทวิศึกษา
   เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกับโรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นหลักสูตรคู่ขนาน นักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. เมือจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ฉบับ

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู