หลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.)

สาขาที่เปิดสอน หลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.)

เทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.)

     สาขาวิชาการบัญชี (ทล.บ.การบัญชี)
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ระบบสารสนเทศ

rms

smis


v cop


logo library
TPDI.jpg


king.jpg
20160316132250.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เมนู