ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดตารางสอน

1.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาการบัญชี 1-2564

2.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-2564

3.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาการตลาด 1-2564

4.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาการจัดการสำนักงาน 1-2564

5.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาธุรกิจค้าปลีก 1-2564

6.ตารางสอนครูผู้อนภาควิชาการจัดการโลจิตส์ติกและซัพพลายเชน 1-2564

7.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาอาหารและโภชนาการ 1-2564

8.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 1-2564

9.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 1-2564

10.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาการโรงแรม 1-2564

11.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาการท่องเที่ยว 1-2564

12.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาภาษาต่างประเทศ 1-2564

13.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาวิจิตรศิลป์ 1-2564

14.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาการออกแบบ 1-2564

15.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาถ่ายภาพฯ 1-2564

16.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2564

17.ตารางสอนครูผู้สอนภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 1-2564

18.ตารางสอนครูผู้อนภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ 1-2564