บุคลากรทางการศึกษา

ภาควิชาจัดการสำนักงาน

ภาควิชาการตลาด

ภาควิชาการท่องเที่ยว

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ภาควิชาการโรงแรม

 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาควิชาถ่ายภาพและวีดิทัศน์

 

ภาควิชา

ธุรกิจค้าปลีก

 

ภาควิชาการบัญชี

ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ

 

ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

ภาควิชาการจัดการโลจิสติกและการเงินการธนาคาร

 

ภาควิชาวิจิตศิลป์

 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

 

สาขาวิชาออกแบบ

 

สาขาวิชาอาหารเเละโภชนาการ