ผู้บริหารสถานศึกษา

นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

นายปริญญา ญาณโภชน์

รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

นายสุวิทย์ สวัสดี

รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม