เข้ารายงานผลการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค

10 มิถุนายน 2563
ท่านผู้อำนวยการทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ รองผู้อำนวยการบรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการปริญญา ญาณโภชน์และรองผู้อำนวยการบัญชา โคตรแก้ว เข้ารายงานผลการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาค นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ณ ห้องประชุมสมุทรศรี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม