ดำเนินการจัดจำหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เข้าเรียนใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินการจัดจำหน่ายชุดนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เข้าเรียนใหม่ สำหรับภาควิชาการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 บริเวณลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม