งานสื่อการเรียนการสอน

นายมงคล แสงอรุณ

ครู คศ.3

หัวหน้างาน

นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ

ครู คศ.3

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ครู คศ.2

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวขัตติยา เดชสอน

ครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวิทยา โยอาศรี

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุกัน บัณฑิตเสน

ลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหาจัดทํา การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  7. ดูแลบํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย