งานสื่อการเรียนการสอน

นายมงคล แสงอรุณ

หัวหน้างาน

นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพิศาล ภูมิศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวขัตติยา เดชสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต. หญิงกฤษณา หอมเชย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายณัฐชากร ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวิทยา โยอาศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุกัน บัณฑิตเสน

เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหาจัดทํา การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแลบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
  7. ดูแลบํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฺฺBack to Top