ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส,ป.ตรี,สมทบฯลฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ ตามสาขาที่ตนเองสมัคร

การเงินและการธนาคาร

การท่องเที่ยว

การโรงแรมและบริการ

การจัดการทั่วไป

การตลาด

การท่องเที่ยว

การโรงแรม

คหกรรมเพื่อการโรงแรม

คอมพิวเตอร์กราฟิค

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การดูแลผู้สูงอายุ

ถ่ายภาพและวิดีทัศน์

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ออกแบบนิเทศน์ศิลป์

บริหารงานคหกรรมศาสตร์

การบัญชี

ป.ตรีการจัการสำนักงาน

ป.ตรีการตลาด

ป.ตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.ตรีคอมพิวเตอร์กราฟิก

ป.ตรีบัญชี

แฟชั่นและสิ่งทอ

ภาษาต่างประเทศ

โลจิตติกส์

วิจิตศิลป์

สมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมทบจัดการสำนักงาน

สมบทการบัญชี

อาหารฯ