ประกาศ เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม)