แนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)