ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓