ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางเรียนภาควิชาการบัญชี

ตารางเรียนภาควิชาการคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตารางเรียนภาควิชาการเงินและการธนาคาร

ตารางเรียนภาควิชาการจัดการสำนักงาน

ตารางเรียนภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ

ตารางเรียนภาควิชาการตลาด

ตารางเรียนภาควิชาการท่องเที่ยว

ตารางเรียนภาควิชาการโรงแรม

ตารางเรียนภาควิชาการออกแบบ

ตารางเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ตารางเรียนภาควิชาถ่ายภาพและวีดีทัศน์

ตารางเรียนภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

ตารางเรียนภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ตารางเรียนภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ตารางเรียนภาควิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตารางเรียนภาควิชาวิจิตรศิลป์

ตารางเรียนภาควิชาอาหารและโภชนาการ