ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางสอน

ตารางสอนภาควิชการโรงแรม

ตารางสอนภาควิชาการเงินและการธนาคาร

ตารางสอนภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์

ตารางสอนภาควิชาการจัดการสำนักงาน

ตารางสอนภาควิชาการตลาด

ตารางสอนภาควิชาการท่องเที่ยว

ตารางสอนภาควิชาการบัญชี

ตารางสอนภาควิชาการออกแบบ

ตารางสอนภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ตารางสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตารางสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางสอนภาควิชาถ่ายภาพและวีดีทัศน์

ตารางสอนภาควิชาธุรกิจค้าปลีก

ตารางสอนภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ

ตารางสอนภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ตารางสอนภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ตารางสอนภาควิชาวิตรศิลป์

ตารางสอนภาควิชาสามัญสัมพันธ์

ตารางสอนภาควิชาอาหารและโภชนาการ