โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

       โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.บรรจง พลขันธ์ นายปริญญา ญาณโภชน์ นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กับ นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กับ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้น ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563