ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสอนตามภาควิชาต่างๆเพื่อติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โครตแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตรวจห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสอนตามภาควิชาต่างๆเพื่อติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม