ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ในสถานศึกษา เนื่องในวันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2563

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ในสถานศึกษา เนื่องในวันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2563