ดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พบปะนักเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ดร.บรรจง พลขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พบปะนักเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) พร้อมแนะนำ ผลที่จะได้รับหว่างการเรียนระบบทวิศึกษาให้กับเรียนใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม