ประชุมหารือกับคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวาระการประชุม การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาชีวศึกษา

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมหารือกับคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวาระการประชุม การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม