คณะกรรมการอำนวยการการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการอำนวยการการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน เข้านิเทศการเรียนการสอน ครูอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ และครูศุภกฤษ ทิพย์โอสถ ครูผู้สอนภาควิชาวิจิตรศิลป์ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และครูผู้สอน ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับผู้เรียน
ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม