“ทำวัตรเย็น ใจเป็นสุข”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “ทำวัตรเย็น ใจเป็นสุข” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ตระหนักถึงการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และสืบสานพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป ณ ลานพระพุทธลีลามหามงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม