โครงการ”รักการอ่าน สร้างชีวิต ให้มีค่า”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมและพบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมโครงการ”รักการอ่าน สร้างชีวิต ให้มีค่า” โครงการ“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้แอพพลิเคชัน” โครงการ“สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (กระทงฯ) และโครงการ“สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (กระเป๋าผ้าฯ)
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม