ทุนการศึกษา เรียนดี พฤติกรรมดี ขาดเเคลนทุนทรัพย์

ครูถวิล เดชบุรัมย์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาประกอบประด้วย ทุนรศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ทุนสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และทุนกองทุนศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม โดยผู้แทนมอบศิษย์เก่า อาจารย์ลัดดา ตันสังวรณ์ โดยทางวิทยาลัยฯได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม