กร็ดความรู้ เรื่องแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพภาวะความเป็นผู้นำ ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นางสาวทิพยาภรณ์ ภูกี่ง นางสาวอมรรัตน์ ฝักฑูฎ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี นำเสนอเกร็ดความรู้ เรื่องแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพภาวะความเป็นผู้นำ ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม