เกร็ดความรู้ เรื่องกฎระเบียบการในการใช้รถใช้ถนน เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพภาวะความเป็นผู้นำ ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นางสาวอรพรรณ จันทมุลตรี นางสาวเกศญา นรมาตย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี นำเสนอเกร็ดความรู้ เรื่องกฎระเบียบการในการใช้รถใช้ถนน เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพภาวะความเป็นผู้นำ ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม