ครูนันทา เพ็ตมาน ให้ความรู้นักศึกษา เรื่อง ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ( 3R8C ) และทบทวน ค่านิยม 12 ประการ พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมตอบคำถาม ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ครูนันทา เพ็ตมาน หัวหน้างานวิทบริการและห้องสมุด และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน ให้ความรู้นักศึกษา เรื่อง ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ( 3R8C ) และทบทวน ค่านิยม 12 ประการ พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมตอบคำถาม ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม