โครงการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยนายพนารมย์ เกิดทอง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นวิทยากร ร่วมนายสราวุธ แสนเย็น และนายฉัตรมงคล ไชยเดือน มอบความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม