โครงการ “ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ “ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้และศึกษาพรรณไม้ตามแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม