โครงการ“ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ“ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” และกล่าวพบปะนักเรียน นักศึกษา พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดสวนแบบตั้งสำหรับพื้นที่แคบ โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้และศึกษาพรรณไม้ตามแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม