โครงการ “นำความรู้ สู่วิชาชีพบัญชี”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะกับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ที่เข้ารับการอบรมโครงการ “นำความรู้ สู่วิชาชีพบัญชี” โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาพีชชั้นสูง และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัญฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๗๐ คน เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวประจักร์ พรหมทา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กุลญาดาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ในหัวข้อ เส้นทางอาชีพ – นักบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง และความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม