“ห้องเรียนข้างกำเเพง”

ครูถวิล เดชบุรัมย์ นำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ และสาขาวิชาวิจิตศิลป์ ร่วมออกแบบและวาดภาพฝาผนัง โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานบริเวณร้านพวงแสดสหการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม