เกร็ดความรู้ เรื่อง “กินดีเพื่อสุขภาพ”

นางสาวสุพัตรา ตะภา นางสาวสุชาวดี โยเหลา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการบัญชี นำเสนอเกร็ดความรู้ เรื่อง “กินดีเพื่อสุขภาพ” โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม