พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกันพัฒนาการผลิตกำลังคน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม