รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (VEC Online Couse)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (VEC Online Couse) และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี